તને જોઈને મારી આંખો DSLR થઇ જાય... વહાલી તું એકલી દેખાય અને બાકી બધું બ્લર થઇ જાય.

Romantic Whatsapp Status For Boyfriend Download, DP Status, Profile Images, Pics Wallpaper, Photo Pictures Hindi, for Whatsapp

Leave your comment

Related status message