જો તારી જિદ ના બદલાતી હોય તો મારી આદત પણ નહી બદલાય... લખી રાખજે પ્રેમ હતો પ્રેમ છે અને પ્રેમ રહેશે જ

Romantic Status For Human Download, DP Status, Profile Images, Pics Wallpaper, Photo Pictures Hindi, for Whatsapp

Leave your comment

Related status message