” તું યાદોમાં 🙇 આવી રોજ રોજ મારી જોડે વાત ના કર..♡ હવે લોકો આવીને પૂછે છે 💜 એકલા એકલા કેમ હસો છો..♡♡ “

Romantic Status For Boys Download, DP Status, Profile Images, Pics Wallpaper, Photo Pictures Hindi, for Whatsapp

Leave your comment

Related status message