જેટલો વ્હાલો છે તમને તમારો "જીવ", બસ એટલો વ્હાલો છે મને મારો "શિવ"... શિવ કા દાસ કભી ના ઉદાસ... 🌹🌹🌹🌹🌹🌹 હર હર મહાદેવ

Best Whatsapp MahaShivratri Status in Gujarati Download, DP Status, Profile Images, Pics Wallpaper, Photo Pictures Hindi, for Whatsapp

Category: Shivratri Status
Language: Gujarati Status

Leave your comment

Related status message