મુઠ્ઠીમાં જે ખુશીઓ બંધ છે એ બધામાં વહેંચી દો સાહેબ,, તમારી હોય કે મારી.. હથેળી તો એક દિવસ ખાલી જ રહી જવાની છે..!!

Attitude Whatsapp Status For Human Download, DP Status, Profile Images, Pics Wallpaper, Photo Pictures Hindi, for Whatsapp

Leave your comment

Related status message