હું જીવન કેટલું જીવીશ એની મને પરવા નાથી... જેટલું પણ જીવીશ ...મારા સ્વમાન સાથે જીવીશ...😎😎😎

Attitude Status in Gujarati For Men Download, DP Status, Profile Images, Pics Wallpaper, Photo Pictures Hindi, for Whatsapp

Leave your comment

Related status message