આમ તો દુનિયા ની નજર મા ઘણો સક્ષમ છું પણ આ બે મહાસાગર નું ઋણ ચૂકવવા અસક્ષમ છું... એક *પિતા ના પરસેવાનું,* ને બીજું *માતા ની મમતાનું..!!*

Attitude Status For Human Download, DP Status, Profile Images, Pics Wallpaper, Photo Pictures Hindi, for Whatsapp

Leave your comment

Related status message