પાણીથી ન્હાય તે *કપડાં* બદલી શકે છે પણ પરસેવે ન્હાય તે *કિસ્મત* બદલી શકે છે.

Attitude Status For Human Download, DP Status, Profile Images, Pics Wallpaper, Photo Pictures Hindi, for Whatsapp

Leave your comment

Related status message